Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

 

 

 

Cieľom tejto smernice je napomáhať európskemu priemyslu transportbetónu v posúdení ako plní svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Smernica uvádza prehľad legislatívy, obecné princípy a spôsoby ich uplatnenia, zníženie rizikových a úrazových faktorov a spôsob informovania, konzultácií, účasti a výcviku pracujúcich a ich zástupcov. Smernica je založená na obecných požiadavkách Smernice Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Smernica Európskej komisie 89/391/EEC) a nadväzujúcich smerníc.
Smernica tiež napomáha spoločnostiam pri rozvoji systémov na riadenie (manažment) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Mnohé črty účinného manažmentu BOZP sú už zahrnuté v normách pre systémy riadenia kvality (EN ISO 9001) a životného prostredia (EN ISO 14001). Napriek zavedeniu značného počtu smerníc EK a EN ISO noriem, prístup k legislatíve bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej praktickej aplikácie je stále značne rozdielny v rôznych krajinách Európy. Všade, kde je to možné sú umiestnené na relevantných webových stránkach informácie z legislatívnej oblasti, oblasti životného prostredia a oblasti...

 

 

 

V poslednom čase sa objavuje veľa polemík o požití cementobetónových (ďalej CB) vozoviek na diaľnice a rýchlostné cesty. V SR sa okrem tunelových objektov tieto vozovky nepoužívajú. Vychádza sa pritom z poznatkov spred cca 20 – 30 rokov, kedy používanie asfaltobetónových (ďalej AB) vozoviek bolo jednoznačne výhodnejšie (lacnejšie, bežne používaná technológia, rýchlosť výstavby, použitie pre nízke aj vysoké intenzity a pod.). CB vozovky síce boli z hľadiska údržby jednoduchšie, ale ich kvalita v tom čase nedosahovala požadované parametre (tvrdá a hlučná jazda, výtlky a pod.). CB vozovky prešli prudkým vývojom, v súčasnosti sa používajú v európskych štátoch pri rekonštrukciách a aj na nových diaľniciach najmä v úsekoch s vysokou intenzitou dopravy.

 

Pri návrhu betónových konštrukcií inžinieri používajú určitý počet mechanických vlastností betónu, ktoré sú spravidla súčasťou požiadaviek na betón. Používajú sa pritom predpokladané (bezpečné) hodnoty, ktoré sú často odvodené od pevnosti v tlaku používanej pre navrhovanie.
Časť 3 Eurokódu 2, EN 1992-1-1 jednotným spôsobom zhrňuje tieto technické vlastnosti. Obecne sa predpokladá, že tieto mechanické vlastnosti závisia na priemernej pevnosti v tlaku, ktorá sa predpisuje hodnotou charakteristickej pevnosti, plus 8 MPa. Hodnoty vlastností sa vypočítavajú z priemernej pevnosti v tlaku. V tomto ohľade (výpočet hodnôt založený na predpísanej charakteristickej pevnosti) sa Eurokód nelíši od minulých prístupov k technickým vlastnostiam. Eurokód tiež v každom prípade uvádza, ako sa majú vypočítať hodnoty vlastností v rôznom veku betónu.