Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Spolupráca s ERMCO

Spolupráca s ERMCO

onas 2SAVT spolupracuje s Európskou organizáciou výrobcov transportbetónu (ERMCO) so sídlom v Bruseli a má zastúpenie v predsedníctve ERMCO. Táto spolupráca trvá už od roku 1995 a do roku 2001 sa uskutočňovala cez korešpondujúceho člena ERMCO - Holcim betón, s.r.o., Bratislava (predtým Slovbeton, s.r.o., Bratislava) - vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v SAVT. Za riadneho člena bola SAVT schválená predsedníctvom a valným zhromaždením členov (reprezentantov jednotlivých národných spoločností) ERMCO dňa 12.6.2001 na zasadaní v Berlíne. Prehlbujúca spolupráca s ERMCO bola potvdená aj 1.zasadaním Predsedníctva ERMCO na Slovensku v dňoch 12. a 13.3.2009 v Bratislave v hoteli Carlton.

 

Spolupráca s ERMCO umožňuje prenášať dobré skúsenosti európskych výrobcov transportbetónu (pridruženými, resp. korešpondujúcimi členmi sú však aj národné asociácie výrobcov transportbetónu USA, Ruska, Izraelu a Federácie španielsky hovoriacich krajín strednej a južnej Ameriky), ktorí vo svojich betonárňach vyrábajú viac ako 550 mil. m3 transportbetónu ročne. Na druhej strane umožňuje tiež poskytovať pravidelné ročné informácie ostatným európskym krajinám o stave výroby transportbetónu na Slovensku. 

Plnoprávnymi členmi ERMCO sú v súčasnosti národne zväzy výrobcov transportbetónu z týchto 21 krajín: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Írsko, Izrael, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko (má 2 národné organizácie, jednu pre transportbetón a jednu pre prefabrikovaný betón), Turecko a Veľká Británia. Z krajín západnej Európy sú členmi všetky významné štáty. Ďalej ma ERMCO 3 pridružených členov - bez hlasovacieho práva: USA (NRMCA), Asociáciu výrobcov transportbetónu Indie (RMCMA) a Federáciu španielsky hovoriacich krajín strednej a južnej Ameriky (FIHP) a ďalej 1 korešpondujúceho člena(tiež bez hlasovacieho práva): Vedecko-výskumný ústav železobetónu (NIIB) z Moskvy, ktorý zastupuje Rusko. 

Cieľom SAVT je informovať svojich členov o poznatkoch a skúsenostiach členských štátov ERMCO o pripravovanej legislatíve EÚ, ďalej o požiadavkách na ochranu životného prostredia, ochranu bezpečnosti pracovníkov pri páci a o nových normatívnych dokumentoch pripravovaných pre oblasť transportbetónu. Ďalej chce spoločnosť podporovať technický rozvoj výroby betónu, oboznamovať svojich členov s novými výrobkami a trendmi výroby transportbetónu vo svete.