Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

Oblasti zastávok hromadnej dopravy v mestách, ak sú zhotovené za použitia asfaltu sú veľmi často znehodnotené výskytom veľkých „hrvoľov“ (vznikajúcich tlakom kolies vozidiel za vyšších vonkajších teplôt). Preto sa čoraz častejšie vyhotovujú z betónu, pričom sa často vytvára aj povrchová úprava betónu v tvare dlažobných kociek. Nižšie je uvedený príklad úspešnej realizácie autobusovej zastávky z betónu.

 

Autobusová a trolejbusová zastávka na Trnavskej ceste v Bratislave

Napriek viacročnému používaniu zastávky na jednej z najvyťaženejších autobusových zastávok je povrch betónovej vozovky nedeformovaný.

Ani hustá premávka, ani veľké zaťaženie od brzdiacich a rozbiehajúcich sa autobusov a trolejbusov ani po viacerých rokoch prevádzky neviedli k pozoruhodnejšiemu poškodenie povrchovej vrstvy vozovky.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: ALAS Slovakia, BASF Slovensko, EKO-BETON, MC-BAUCHEMIE, STACHEMA Bratislava
Neprítomní: CRH (Slovensko), SIKA Slovensko, BAUCHÉMIA T.B., ZAPA beton SK

Program:

1.Otvorenie a privítanie účastníkov Zhromaždenia členov
2. Prerokovanie prihlášok za členov SAVT:
- STRABAG, s.r.o., Frischbeton
- V.M.S. TRADE, s.r.o., Brezno
- MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
3.Kontrola opatrení z minulého ZČ
4. Stav v plnení „Plánu činnosti SAVT na rok 2018“
5. Stav čerpania rozpočtu v r. 2018
6. Rôzne
7. Záver Zhromaždenia členov

1. Otvorenie a privítanie účastníkov Zhromaždenia členov SAVT

Ing. Zemánek privítal účastníkov Zhromaždenia členov SAVT a zvlášť uvítal zástupcov spoločnosti, ktorí podali prihlášky za nových členov SAVT.

2. Prerokovanie prihlášok za členov SAVT

Ing. Kňaze uviedol, že sme dostali 3 prihlášky za členov SAVT. Týmto spoločnostiam boli zaslané Stanovy SAVT aj Etický kódex pri výrobe transportbetónu. Vyzval zástupcov spoločnosti, aby predstavili svoje spoločnosti.
Spoločnosť STRABAG, s.r.o., Frischbeton predstavil Ing. Erik Zemánek. K predloženému návrhu za člena SAVT neboli pripomienky.

Uznesenie 31/1:

Zhromaždenie členov schvaľuje spoločnosť STRABAG, s.r.o., Frischbeton za člena SAVT (100% hlasov za uznesenie).

 

Spoločnosť V.M.S. TRADE, s.r.o. predstavil jej konateľ pán Matej Vlček. K predloženému návrhu za člena SAVT neboli pripomienky.

Uznesenie 31/2:

Zhromaždenie členov schvaľuje spoločnosť V.M.S. TRADE, s.r.o., za člena SAVT (100% hlasov za uznesenie).

 


Spoločnosť MAPEI SK, s.r.o. predstavil Ing. Ján Fleischhacker. K predloženému návrhu za člena SAVT neboli pripomienky.

Uznesenie 31/3:

Zhromaždenie členov schvaľuje spoločnosť MAPEI SK, s.r.o., za člena SAVT (100% hlasov za uznesenie).

3) Kontrola opatrení z minulého ZČ


Ing. Kňaze uviedol, že opatrenia 30/1 až 30/7 boli všetky splnené a stručne komentoval ich plnenie. Opatrenia sa týkali každoročného schvaľovania plnenia Plánu a rozpočtu za predchádzajúci rok a Plánu a rozpočtu na bežný rok (vrátane výšky členských príspevkov na rok 2018). Ďalej sa jednalo o zmenu Stanov SAVT a o voľby nových funkcionárov SAVT na nové volebné obdobie.

4) Stav v plnení „Plánu činnosti SAVT na rok 2018“

Jednotliví predsedovia komisií pri SAVT a Ing. Kňaze podrobne zhodnotili stav plnenia úloh v jednotlivých kapitolách „Plánu činnosti SAVT na rok 2018“. Ako vyplýva z hodnotenia veľká väčšina úloh z Plánu je už splnené (na 3 úlohách sa ešte intenzívne pracuje). Stav plnenia jednotlivých úloh je podrobne popísaný v prílohe tejto zápisnice.
Ing. Rohlíček, v rámci hodnotenia činnosti práce svojej komisie, pripomenul povinnosť výrobcu betónu dať si do súladu povolenia na odber vody z vlastnej studne na betonárni (treba zabezpečiť do 31.12.2018) s novou „úpravou vodného zákona“, hlavne ak povolenie na odber vody z vlastnej studne bolo vydané pred 14.1.2015.

5) Stav čerpania rozpočtu SAVT v r. 2018

Ing. Kňaze predniesol stav čerpania rozpočtu SAVT v roku 2018 podľa jednotlivých položiek k 9.10.2018 (je uvedený v prílohe tejto zápisnice). Zatiaľ príjmy v roku 2018 dosiahli 13.991 € (plnenie na 50%). Členské príspevky za 2.polrok 2018 sa majú uhradiť do konca mesiaca október 2018. Výdavky sú zatiaľ vo výške 23.098 € (čerpanie na 76%), z toho výdavky na vzdelávanie sa čerpajú vo výške 5.073 € (čerpanie na 92%).
Čerpanie rozpočtu je primerané, ak sa berie do úvahy, že už prešlo vyše 9 mesiacov tohto roku. Rozpočet SAVT na rok 2018 nebude prekročený. Predpokladáme tiež kladný hospodársky výsledok nášho odb.seminára „Výroba betónu 2018“.

6) Rôzne

a) Zhodnotilo sa konanie odb.seminára „Výroba betónu 2018“. Konštatovala sa veľká spokojnosť s odbornou náplňou seminára aj s jeho organizačným zabezpečením. Predniesli sa tiež návrhy na niektoré zlepšenia, ktoré by sa mali zrealizovať pri budúcom ročníku tohto odb.seminára

b) Ing. Dováľ PhD informoval o cementárskej a betonárskej konferencii v Poľsku, ktorej sa zúčastnil a uviedol tiež podrobnosti o súťaži vykonanej priamo na konferencii (súťaž o získanie čo najbližšej hodnoty pevnosti betónu k predpísanej hodnote pevnosti betónu)

c) Diskutovala sa potreba doplnenia členov komisii pri SAVT zástupcami z radov nových členov SAVT. Zástupca STRABAG-u a MAPEI SK prisľúbili vyslať svojich zástupcov do niektorých komisií. Ing. Fleischhacker z MAPEI SK tiež prisľúbil, že sa pokúsi pomôcť nám získať zborník z kongresu ERMCO, ktorý bol v tomto roku v Nórsku (MAPEI bol jedným z hlavných sponzorov tohto kongresu).

d) Prediskutovala sa tiež potreba prípravy „Návodu na použitie betónu“ a spôsobu ako ho pripraviť za čo najnižších nákladov. Problematikou by sa mala v budúcom roku zaoberať Technická komisia pri SAVT

7) Záver Zhromaždenia členov

Ing. Zemánek potom poďakoval účastníkom Zhromaždenia členov za účasť a aktívnu diskusiu na tomto Zhromaždení.


V Bratislave, 24.10.2018


Zapísal: Ing. Pavol Kňaze

Overuje: Ing. Erik Zemánek