Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Konferencie

Pozvánka na Odborný seminár VÝROBA BETÓNU 2018
Trendy technológie výroby betónu

Určenie seminára

Odborný seminár je určený pracovníkom stavebných firiem zhotovujúcich stavby z betónu a zo železobetónu, firiem zabezpečujúcich výrobu čerstvého betónu v centrálnych betonárňach a firiem
podieľajúcich sa na dodádvkach surovín a mechanizácie pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu.

Ciele seminára

• Prezentácia noviniek normalizácie z oblasti výroby a spracovania čerstvého betónu (EN, STN, Smernice).
• Prezentácia nových trendov ako aj skúsenosti pri výrobe, spracovaní a kontrole kvality betónu.
• Prezentácia svetových trendov pri výrobe a spracovaní čerstvého betónu.
• Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností medzi odbornými pracovníkmi zabezpečujúcimi výrobu čerstvého betónu a stavieb z betónu formou panelovej diskusie.

Náplň seminára

• Novinky v oblasti normalizácie, vzťahujúce sa na výrobu a skúšanie betónu.
• Prezentácia poznatkov pri výrobe, transporte a čerpaní čerstvého betónu.
• Prezentácia poznatkov pri zhotovovaní priemyselných podláh.
• Prezentácia poznatkov pri zhotovovaní pohľadového betónu.
• Prezentácia poznatkov pri betonárskych prácach v tuneloch.
• Skúsenosti z praktickej výroby betónu na významných stavbách.
• Problematika používania popolčeku do betónu po denitrifikácii spalín.

Miesto a dátum konania seminára

• Seminár sa koná v dňoch 03. 10. 2018 a 04.10. 2018 vo Vysokých Tatrách, v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese.

 

Prihláška na stiahnutie v prílohe.