Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Verejné dokumenty

 

Je bežnou praxou v priemysel transportbetónu, že na konci dňa sa starostlivo čistí vnútrajšok bubnov domiešavačov na prepravu betónu za použitia až 3000 litrov vody. V celej Európe sa tiež bežnou praxou stalo ukladanie tejto výplachovej vody na staveniskách, skládkach odpadov alebo do výplachových jám na centrálnych betonárňach. Dostupnosť skládok odpadov pre ukladanie výplachovej vody z domiešavačov sa však drasticky znížila, keď sa uplatnili požiadavky Smernice o skládkach odpadov (Smernica Európskej rady 1999/31/EC). Ako reakcia na toto zníženie, väčšina betonární vyvinula rôzne technické postupy na spracovanie vlastných výplachových vôd (vznikajúcich pri prevádzke betonárne).

 

 

 

Cieľom tejto smernice je napomáhať európskemu priemyslu transportbetónu v posúdení ako plní svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Smernica uvádza prehľad legislatívy, obecné princípy a spôsoby ich uplatnenia, zníženie rizikových a úrazových faktorov a spôsob informovania, konzultácií, účasti a výcviku pracujúcich a ich zástupcov. Smernica je založená na obecných požiadavkách Smernice Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Smernica Európskej komisie 89/391/EEC) a nadväzujúcich smerníc.
Smernica tiež napomáha spoločnostiam pri rozvoji systémov na riadenie (manažment) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Mnohé črty účinného manažmentu BOZP sú už zahrnuté v normách pre systémy riadenia kvality (EN ISO 9001) a životného prostredia (EN ISO 14001). Napriek zavedeniu značného počtu smerníc EK a EN ISO noriem, prístup k legislatíve bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej praktickej aplikácie je stále značne rozdielny v rôznych krajinách Európy. Všade, kde je to možné sú umiestnené na relevantných webových stránkach informácie z legislatívnej oblasti, oblasti životného prostredia a oblasti...

 

 

 

V poslednom čase sa objavuje veľa polemík o požití cementobetónových (ďalej CB) vozoviek na diaľnice a rýchlostné cesty. V SR sa okrem tunelových objektov tieto vozovky nepoužívajú. Vychádza sa pritom z poznatkov spred cca 20 – 30 rokov, kedy používanie asfaltobetónových (ďalej AB) vozoviek bolo jednoznačne výhodnejšie (lacnejšie, bežne používaná technológia, rýchlosť výstavby, použitie pre nízke aj vysoké intenzity a pod.). CB vozovky síce boli z hľadiska údržby jednoduchšie, ale ich kvalita v tom čase nedosahovala požadované parametre (tvrdá a hlučná jazda, výtlky a pod.). CB vozovky prešli prudkým vývojom, v súčasnosti sa používajú v európskych štátoch pri rekonštrukciách a aj na nových diaľniciach najmä v úsekoch s vysokou intenzitou dopravy.