Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Verejné dokumenty

 

Pri návrhu betónových konštrukcií inžinieri používajú určitý počet mechanických vlastností betónu, ktoré sú spravidla súčasťou požiadaviek na betón. Používajú sa pritom predpokladané (bezpečné) hodnoty, ktoré sú často odvodené od pevnosti v tlaku používanej pre navrhovanie.
Časť 3 Eurokódu 2, EN 1992-1-1 jednotným spôsobom zhrňuje tieto technické vlastnosti. Obecne sa predpokladá, že tieto mechanické vlastnosti závisia na priemernej pevnosti v tlaku, ktorá sa predpisuje hodnotou charakteristickej pevnosti, plus 8 MPa. Hodnoty vlastností sa vypočítavajú z priemernej pevnosti v tlaku. V tomto ohľade (výpočet hodnôt založený na predpísanej charakteristickej pevnosti) sa Eurokód nelíši od minulých prístupov k technickým vlastnostiam. Eurokód tiež v každom prípade uvádza, ako sa majú vypočítať hodnoty vlastností v rôznom veku betónu.

 

 

 

V roku 1994 ERMCO vydalo prvé vydanie Smerníc pre prípravu kontrolného listu pre audit centrálnych betonární z hľadiska životného prostredia. Tým, že sa tieto smernice preložili a boli prijaté v celej Európe, stali sa hlavným nástrojom v priemysle transportbetónu na meranie chovania sa z hľadiska ochrany životného prostredia.

Európska asociácia výrobcov transportbetónu (ERMCO) je federáciou národných asociácií výrobcov transportbetónu v Europe. Existuje na podporu záujmov a na udržiavanie štandartnej úrovne priemyslu výroby transportbetónu v Európe a podporu záujmov všetkých troch strán: svojich členov, svojich zákazníkov a obecne záujmov európskeho stavebníctva. Bola založená v roku 1967 a v súčasnosti ERMCO združuje 24 členských štátov.
V spolupráci s ďalšími priemyselnými partnermi priemyslu betónu sa ERMCO snaží napomáhať rozvoju a používaniu riešení z betónu pre navrhovanie a zhotovovanie stavebných konštrukcií, založených na európskych smerniciach a normách. ERMCO si je zvlášť vedomé rozsiahlych požiadaviek na priemysel celkove, aby tento prijal opatrenia a zodpovedne pristupoval k otázkam vzťahujúcim sa k ochrane životného prostredia a k stavbe betonární zodpovedajúcich trvale udržateľnému rozvoju. ERMCO vždy podporovalo pozitívny prístup k definícii vhodných kontrol ochrany životného prostredia v rámci obecných požiadaviek na výrobu čerstvého betónu.
V roku 1994 ERMCO vydalo prvé vydanie Smerníc pre prípravu kontrolného listu pre audit centrálnych betonární z hľadiska životného prostredia. Tým, že sa tieto smernice preložili a boli prijaté v celej Európe, stali sa hlavným nástrojom v priemysle transportbetónu na meranie chovania sa z hľadiska ochrany životného prostredia.