Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Verejné dokumenty

 

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO. Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom, vlastníkom budov, požiarnym orgánom, poisťovacím spoločnostiam a verejnosti, ukazuje ako môže byť betón
použitý, jednak na zabezpečenie ochrany pred ohňom, vrátane ochrany životov a majetku a ochrany životného prostredia.

 

 

 

Dá sa bezpečne predpokladať, že od začiatku výroby boli vykonané pokusy kontrolovať výrobný proces s cieľom zlepšiť kvalitu a znížiť náklady. Použitie štatistických metód pri výrobe bolo po prvýkrát rozvinuté fyzikom Walterom A. Shewhartom zo spoločnosti “Bell Telephone Laboratories” v roku 1924. Shewhart pokračoval v rozvoji týchto metód a v roku 1931 publikoval knižku o štatistickej kontrole kvality [1].

Tento dokument zohľadňuje zmeny, ktorými sa aktualizujú - menia (doplnenie, nahradenie resp. zrušenie) údaje uvedené v texte pôvodnej dokumentácie vydanej v júni 2008.
Tieto zmeny zahŕňajú oblasť legislatívnu (novelizácia zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch zákonom č. 173/2008 Z. z. z 11. apríla 2008) a oblasť normalizačnú (vydanie národnej prílohy NA k norme STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda v júni 2009 ako a j zmeny, opravy, nové vydania... citovaných noriem za uplynulé obdobie).
Jednotlivé zmeny sú ďalej zapracované ako datované odkazy (odkaz na text aktuálneho predpisu).
Tento dokument neuvádza vždy plné znenie pozmenených/nových predpisov a slúži predovšetkým na upozornenie užívateľov Príručky technológa 1 ... na nové skutočnosti.