Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

25. výročie založenia SAVT

V tomto roku Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) si pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. Na pripomenutie si tohto výročia, ktoré pripadá na mesiac júl sme pripravili aspoň niekoľko krátkych informácií zo štvrťstoročnej činnosti SAVT, ktoré uvádzame v špeciálnej podkapitole našej webovej stránky „25 rokov SAVT“.

Okienko SAVT - Apríl

Nové normy a predpisy

Bola vytvorená nová technická komisia pri UNMS TK123 „Výroba, skúšanie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií“.
Predsedom komisie je Ing. Martin Dováľ, PhD.
V súčasnosti prebieha previerka noriem – návrhy zmien a revízií noriem pre betón.
Pokiaľ máte podnety - návrhy na zmeny článkov noriem v tejto oblasti – obráťte sa na členov tejto TK.

Publikácie

 • Publikácia SAVT „Betonáž a ošetrovanie betónu“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia „Modul pružnosti betónu“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • Pripravuje sa publikácia, Drenážny (priepustný) betón, bude vydaná SAVT- om v roku 2021
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • Sympózium fib „Concrete structures: New trends for eco-efficiency and performance“, 14.–16.6.2021, Lisabon, www.fib-international.org
 • „Zkoušení a jakost v stavebníctví“, 20.-21.5.21 (prípadne 17.-18.6.21),Brno, ssbk.eu/symposium/sanace
 • BETÓN 2021, 6. - 8.10.2021, Štrbské pleso, www.savt.sk

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Konferencia
BETÓN 2021
Pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou "BETÓN 2021",
6. - 8.10.2021 Štrbské pleso, hotel Patria

Konanie odb.seminára "Výroba betónu 2020" v dňoch 6/7.10.2020 bolo z dôvodu pandémie zrušené.

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Desiaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Andrej Hrabovský

Ing. Andrej Hrabovský

Prezident SAVT

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník