Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Životné prostredie

Výroba transportbetónu je činnosť ktorá má vo všeobecnosti malý vplyv na životné prostredie. Napriek tomu je potrebné venovať tejto oblasti patričnú pozornosť, pretože pri nedostatočnej starostlivosti pri množstve činností súvisiacich s výrobou betónu, môže prísť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
V dobre udržiavaných betonárňach sú hlavné oblasti vplyvov na životné prostredie pod neustálym dohľadom. Najdôležitejšie oblasti sú : hluk, vibrácie, ovzdušie, nakladanie s odpadmi a všeobecný poriadok. Dôležité je aj redukovať znečistenie vody a tak zlepšovať kvalitu odvádzaných odpadových vôd. 

Podrobnejšie sú uvedené body špecifikované v Ekologickom audite betonárne, ktorý sa používa aj pri vyhodnocovaní súťaže o najekologickejšiu betonáreň v rámci SAVT. 
Skutočnosti hodnotené pri audite centrálnej betonárne z hľadiska životného prostredia, ale aj pri audite centrálnej betonárne z hľadiska BOZP sú na tejto webstránke v kapitole ""Dokumenty"".


zivotne prostredie1V roku 2004 bolo po vyhlásený 1.ročník "Súťaže o najekologickejšiu betonáreň". Na prvých 3 miestach sa umiestnili: Ladce Betón s.r.o., Bratislava CB Bratislava, VSH, Turňa n/B., CB Poprad a Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, CB Bratislava-Žabí majer. Na kongrese ERMCO v Helsinkách v júni 2004 boli týmto 3 slovenským betonárňam po prvý krát v histórii udelené ocenenia. Dve ocenenia boli prevzaté na kongrese prezidentom SAVT a 1 zástupcom ocenenej spoločnosti (Holcim, betonáreň BA-Žabí Majer). 

 V druhom ročníku súťaže konanom v roku 2005 boli ceny odovzdané na konferencii BETÓN 2005 týmto spoločnostiam: 

Na 1.mieste sa umiestnila betonáreň Alas Slovakia s.r.o., Bratislava - betonáreň: Bratislava - Polianky, na 2.mieste bola betonáreň LADCE BETON s.r.o., Bratislava - betonáreň: Bratislava - Petržalka a na 3. mieste sa umiestnila betonáreň Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník - betonáreň Žiar nad Hronom. 

Problémy ochrany životného prostredia v stavebníctve 

Publikácia je zameraná na analýzu rizík znehodnocovania životného prostredia a oboznámenie sa so značnými zmenami v environmentálnej legislatíve v súvislosti s jej približovaním sa k legislatíve EÚ. Ďalej sú definované niektoré aktuálne globálne problémy ochrany životného prostredia. 

Táto webstránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie na zabezpečenie čo najlepšieho zážitku. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním