Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Články

 

- "Betón a starostlivosť o životné prostredie", publikácia vydaná SAVT, 2009.
- "Betonárny a životní prostředí" - publikácia vydaná Zväzom výrobcov betónu ČR.
- "Betonáreň a životné prostredie" vydaná spoločnosťou BetónRácio.
- prednáška Ing. M.Račeka, predsedu komisie pre živ. prostredie pri SAVT: "Betonáreň a životné prostredie" na konferencii "BETÓN 2005", október 2005 (kópia prednášky je dostupná na SAVT) 
- Ing.S.Juráček, TSÚS, n.o., Bratislava: "Požiadavky na manažérsky systém podľa ISO 14 001 a OHSAS 18 0001 u výrobcu betónu", Zborník z odb.seminára "Výroba betónu 2007"
- Ing.J.Blažová, Ambiente SK, s.r.o., Trnava "Ekologické aspekty výroby betónu"
- "Betonáreň a starostlivosť o životné prostredie", vydala SAVT, 2009 (dostupná u členov SAVT)
- "Príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" (pre betonárne)

tech 1Výroba transportbetónu v tomto priemysle sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých výrobných závodoch, čo často zvádza k nesprávnemu názoru, že výrobný proces je jednoduchý a netreba mu venovať väčšiu pozornosť. Okrem toho tieto výrobné závody nazývané centrálne betonárne sú pravidelne rozptýlené po celej krajine a ich väčšia koncentrácia je len vo väčších mestách. Výrobok - čerstvý betón je v nezatvrdnutej forme dopravovaný na miesto spotreby - stavenisko, kde je pripravený pre uloženie do debnenia a po zatvrdnutí je spravidla hlavnou nosnou časťou stavebných konštrukcií. Priemysel transportbetónu je veľkým profesionálnym výrobným odvetvím, ktoré je dôležitou súčasťou stavebníctva a v Európe dodáva a dopravuje spravidla viac ako 60% všetkého betónu zabudovaného v stavbách. 

tech 2História transportbetónu na Slovensku je úzko spojená s históriu výroby transportbetónu v bývalom Československu. Prvé betonárne boli vyrábané v závode STASIS Horní Slávkov v licencii KABAG, boli to betonárne typu Ce 16, ďalej C 304, C404, Ce 50 a Ce 55, ktoré boli najrozšírenejšími betonárňami v bývalom Československu. Neskôr boli v tom istom podniku vyrábané vlastné betonárne typu SB 20, SB 30, SB 50 (za spolupráce s firmou STETTER).