Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Odborné podujatia

Miesto a dátum konania konferencie

Konferencia sa uskutoční v dňoch 28. 9. až 29. 9. 2023 v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Poslanie konferencie

Konferencia je určená pracovníkom stavebných firiem, výrobcom a  dodávateľom stavebných materiálov, strojov a  zariadení pre výrobu, dopravu a  spracovanie betónu, investorom, pracovníkom výskumu a  vývoja, pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom betonárskej obce.

Ciele konferencie

  • Nové poznatky z oblasti technológie výroby betónu a zvlášť mrazuvzdorného betónu, nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia betónu v stavebnej praxi.
  • Nové trendy výroby transportbetónu v  centrálnych betonárňach pri dodržovaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
  • Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva a ochrany životného prostredia vo vzťahu k výrobe betónu.
  • Predstavenie výrobcov a  dodávateľov stavebných materiálov, strojov a  zariadení pre výrobu, primárnu a sekundárnu dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu, ako aj zariadenia pre debnenie a prvky pre vystužovanie betónových konštrukcií.
  • Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov a mechanizácie pre výrobu betónu.

Záväzná prihláška - v priloženom dokumente

Vyplnenú a potvrdenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú adresu organizátorov najneskôr do 15. 09. 2023.

Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok na číslo účtu v ČSOB Bratislava IBAN: SK69 7500 0000 0005 0210 9313, VS: 2023, KS: 0308. V  prípade, že účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátorov do začiatku konferencie a účastník nepreukáže pri prezentácii uhradenie platby fotokópiou bankového výpisu alebo ústrižkom poštovej poukážky, bude povinný uhradiť zvýšený poplatok priamo pri registrácii v mieste konania konferencie. Na takúto platbu bude dodatočne vystavená faktúra.

Attachments:
Download this file (POZVANKA_BETON2023-4.pdf)Pozvánka na konferenciu BETÓN 2023[ ]1777 kB