Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Články

Transportbetón - komfort a trvanlivosť

1.Transportbetón - osvedčený materiál s veľkou tradíciouobr 1

Z betónu sa stavia už viac ako 100 rokov a za posledných 50 rokov sme svedkami širokého využitia betónu aj za použitia súvisiacej služby s jeho použitím - dopravy betónu až na stavenisko k zákazníkovi, táto služba dala vzniknúť pojmu "transportbetón" (transportovaný betón). Dá sa povedať, že aj na Slovensku od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia sa začala éra rozvoja využívania transportbetónu realizátormi stavieb. Sprvu sme boli svedkami využívania transportbetónu len pre veľké stavby, ale zmeny po roku 1989 (po zrušení obmedzení pre predaj transportbetónu súkromných osobám) priniesli aj čoraz väčšie využívanie transportbetónu aj na menšie stavby a aj jeho čoraz širšie používanie súkromníkmi pri individuálnej bytovej výstavbe.

Zborníky z konferencií s medzinárodnou účasťou:

Konferencia "Betón 1995"
Konferencia "Betón 1997"
Konferencia "Betón 1999"
Konferencia "Betón 2001"
Konferencia "Betón 2003"
Konferencia "Betón 2005"
Konferencia "Betón 2007"
Konferencia "Betón 2009"
Konferencia "Betón 2011"
Konferencia "Betón 2013"
Konferencia "Betón 2015"

Zborníky z odborných seminárov:

Odborný seminár "Výroba betónu 2000"
Odborný seminár "Výroba betónu 2001"
Odborný seminár "Výroba betónu 2002"
Odborný seminár "Výroba betónu 2003"
Odborný seminár "Výroba betónu 2004"
Odborný seminár "Výroba betónu 2005"
Odborný seminár "Výroba betónu 2006"
Odborný seminár "Výroba betónu 2007"
Odborný seminár "Výroba betónu 2008"
Odborný seminár "Výroba betónu 2009"
Odborný seminár "Výroba betónu 2010"
Odborný seminár "Výroba betónu 2011"
Odborný seminár "Výroba betónu 2012"
Odborný seminár "Výroba betónu 2014"
Odborný seminár "Výroba betónu 2016"

Zborníky sú dostupné na sekretaráte SAVT.

Publikácie SAVT:

"Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu 1995 - 2005", publikácia vydaná k 20.výročiu založenia SAVT
"Informačný leták k STN EN 206-1"
"Sprievodca normou STN EN 206-1" - plagát vo formáte A0
"Európska smernica pre samozhutniteľný betón"
"Informačný leták "Ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu na stavbe"
"Technické vlastnosti betónu"
"Smernica na ochranu zdravia a bezpečnosti práce pri výrobe transportbetónu"
"Smernica pre prípravu auditu bezpečnosti práce pri výrobe transportbetónu"
"Smernica pre prípravu auditu životného prostredia pri výrobe transportbetónu"
"Smernica na používanie oplachovej vody pri výrobe transportbetónu"
"Nové trendy v technológii zhotovovania nosných betónových konštrukcií výškových budov"
"Príručka technológa 1 (Betóny - zložky; návrh zloženia;druhy;výroba;vlastnosti;kontrola zhody)"
"Jozef Slimák "Technológia výroby betónu v chladnom a horúcom počasí"
"Alkalicko-kremičitá reakcia kameniva v betóne" (CD disk)
"Príručka technológa 1" - Príloha - Aktualizácia noriem a predpisov k 31.8.2009 (je na web stránke)
"Betón a starostlivosť o životné prostredie"
"Sprievodca normou STN EN 206-1" - plagát vo formáte A0 - Aktualizácia
"Príručka technológa 1 (Betóny - zložky; návrh zloženia;druhy;výroba;vlastnosti;kontrola zhody)", aktualizácia k 1.9.09 (dostupná na webstránke SAVT)
"Ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu na stavbe" - plagát z ERMCO - formátu A0
Leták (formát A4) "Sprievodca normou STN EN 206-1 (+ Národná príloha), aktualizácia - marec 2011
"Aj na Vašom rodinnom dome je betón investícia pre budúce generácie!" – prehľad a kontakty na betonárne členov SAVT
"Príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" (pre betonárne)
"Správna príprava a ošetrovanie skúšobných telies na skúšky pevnosti betónu v tlaku"
"Profesionáli pri práci s betónom"
"Cyklotrasy z betónu"
"Kruhové objazdy a vybrané časti mestských komunikácií z betónu"
"Betonáž a ošetrovanie betónu" (vydané v spolupráci s ERMCO)"

Publikácie SAVT sú dostupné na sekretariáte SAVT, Bratislava, Koliskova 1, 841 05 (zaslať vždy písomnú požiadavku - poštou, cez e-mail) a väčšinu publikácii je možné obdržať tiež u členov SAVT, niektoré publikácie i priamo na centrálnych betonárňach členov

Doporučená literatúra:

"Transportbetón", vydavateľstvo Eurostav Bratislava ( kniha vydaná v spolupráci so SAVT)
Bajza, Rouseková: Technológia betónu, vydavateľstvo JAGA
Pytlík: Technológie betonu
Bilčík-Filo-Halvoník: Betónové konštrukcie
Publikácie, ktoré vydal Svaz výrobců betonu ČR: "Speciální betony", "Betonárny a životní prostředí", atď.
"Popolček do betónu", publikácia vydaná spoločnosťou BetónRacio