Aktualizácia Príručky technológa betónu I.

Tento dokument zohľadňuje zmeny, ktorými sa aktualizujú – menia (doplnenie, nahradenie resp. zrušenie) údaje uvedené v texte pôvodnej dokumentácie vydanej v júni 2008.
Tieto zmeny zahŕňajú oblasť legislatívnu (novelizácia zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch zákonom č. 173/2008 Z. z. z 11. apríla 2008) a oblasť normalizačnú (vydanie národnej prílohy NA k norme STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda v júni 2009 ako a j zmeny, opravy, nové vydania… citovaných noriem za uplynulé obdobie).
Jednotlivé zmeny sú ďalej zapracované ako datované odkazy (odkaz na text aktuálneho predpisu).
Tento dokument neuvádza vždy plné znenie pozmenených/nových predpisov a slúži predovšetkým na upozornenie užívateľov Príručky technológa 1 … na nové skutočnosti.