Orgány spoločnosti

Spoločnosť sa riadi Stanovami, ktoré boli naposledy upravené a schválené v r. 2019. Hlavnými orgánmi spoločnosti je Zhromaždenie členov a prezídium. Riadnymi členmi asociácie môžu byť spoločnosti , ktoré sú činné v oblasti výroby transportbetónu a spĺňajú požiadavky na kvalitu vyrábaného betónu (všetky vyrábané druhy betónov musia preukázať zhodu s požiadavkami príslušných noriem) a spoločnosti vyrábajúce prísady do betónu. Pridruženými členmi môžu byť inštitúcie, spoločnosti alebo osoby, ktoré podporujú snaženia Asociácie.