Spolupráca s ERMCO

SAVT spolupracuje s Európskou organizáciou výrobcov transportbetónu (ERMCO) so sídlom v Bruseli a má zastúpenie v predsedníctve ERMCO. Táto spolupráca trvá už od roku 1995 a do roku 2001 sa uskutočňovala cez korešpondujúceho člena ERMCO – Holcim betón, s.r.o., Bratislava (predtým Slovbeton, s.r.o., Bratislava) – vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v SAVT. Za riadneho člena bola SAVT schválená predsedníctvom a valným zhromaždením členov (reprezentantov jednotlivých národných spoločností) ERMCO dňa 12.6.2001 na zasadaní v Berlíne. Prehlbujúca spolupráca s ERMCO bola potvdená aj 1.zasadaním Predsedníctva ERMCO na Slovensku v dňoch 12. a 13.3.2009 v Bratislave v hoteli Carlton. Vzhľadom na krízu v stavebníctve a tým nedostatok fin.prostriedkov v ročnom rozpočte bola SAVT nútená ku koncu roku 2014 ukončiť svoje členstvo v ERMCO. Ďalej sa však s ERMCO udržujú kontakty na korešpondenčnej báze.

Spolupráca s ERMCO umožňuje prenášať dobré skúsenosti európskych výrobcov transportbetónu (pridruženými, resp. korešpondujúcimi členmi sú však aj národné asociácie výrobcov transportbetónu , Ruska, a Federácie španielsky hovoriacich krajín strednej a južnej Ameriky, Japonska, N.Zélandu a Kirgizska.), ktorí vo svojich betonárňach vyrábajú viac ako 900 mil. m3 (r.2018) transportbetónu ročne. Na druhej strane umožňuje tiež poskytovať pravidelné ročné informácie ostatným európskym krajinám o stave výroby transportbetónu na Slovensku.

Plnoprávnymi členmi ERMCO sú v súčasnosti národne zväzy výrobcov transportbetónu z týchto 20 krajín (r.2018).: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Írsko, Izrael, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a Cyprus. Z krajín západnej Európy sú členmi všetky významné štáty. Ďalej ma ERMCO 6 pridružených členov – bez hlasovacieho práva: Národnú asociáciu výrobcov transportbetónu USA (NRMCA), Asociáciu výrobcov transportbetónu Indie (RMCMA) a Federáciu španielsky hovoriacich krajín strednej a južnej Ameriky (FIHP), asociácie výrobcov transportbetónu z Japonska, N.Zélandu a Kirgizska a ďalej 1 korešpondujúceho člena(tiež bez hlasovacieho práva): Vedecko-výskumný ústav železobetónu (NIIŽB) z Moskvy, ktorý zastupuje Rusko.

Cieľom SAVT je informovať svojich členov o poznatkoch a skúsenostiach členských štátov ERMCO o pripravovanej legislatíve EÚ, ďalej o požiadavkách na ochranu životného prostredia, ochranu bezpečnosti pracovníkov pri páci a o nových normatívnych dokumentoch pripravovaných pre oblasť transportbetónu. Ďalej chce spoločnosť podporovať technický rozvoj výroby betónu, oboznamovať svojich členov s novými výrobkami a trendmi výroby transportbetónu vo svete.