O nás

Dôvody, prečo sa oplatí byť členom SAVT

SAVT je profesijná organizácia najvýznamnejších výrobcov transportbetónu na Slovensku.

Medzi jej hlavné úlohy patrí:

 • Ochraňovať spoločné záujmy výrobcov transportbetónu vo všetkýchoblastiach
 • Vytvárať a presadzovať spoločné stanoviská výrobcov transportbetónu na odborné problémy, ale aj k novým legislatívnym predpisom týkajúcich sa výroby a dopravy transportbetónu
 • Spolupracovať pri tvorbe technických noriem a legislatívnych predpisov, týkajúcich sa tohto odboru a chrániť pri tom oprávnené záujmy členov
 • Presadzovať etický „Kódex pri výrobe transportbetónu“ do praxe (dodržiavanie zákonov pri výstavbe nových betonární a platných zákonov pre predaj transportbetónu)
 • Organizovať spoločné odborné akcie, semináre a školenia pre svojich pracovníkov, informovať ich o nových technológiách a strojných zariadeniach na výrobu a dopravu transportbetónu a tým zabezpečovať ich celoživotné vzdelávanie
 • Nadväzovať spoluprácu s externými tuzemskými a zahraničnými odbornými inštitúciami
 • Organizovať podporu informovanosti našich odberateľov, architektov, projektantov a aj ostatnej technickej verejnosti o prednostiach používania betónu, o jeho vhodnosti z hľadiska využívania miestnych zdrojov a nízkeho vplyvu na životné prostredie; pre tento účel vydávať a rozširovať potrebné publikácie
 • Vykonávať marketingové aktivity pre propagáciu betónu a podporovať použitie betónu, ako ekologického materiálu
 • Podporovať výskum a vývoj v oblasti transportbetónu
 • Sledovať zmeny vstupov a spoločne riešiť ich dopady na výrobu transportbetónu a pritom chrániť záujmy výrobcov transportbetónu
 • Podporovať všetky aktivity pre zvýšenie kvality vyrábaného betónu na Slovensku a pre zlepšenie služieb našim zákazníkom
 • Aktívne spolupracovať s profesionálnymi zväzmi výrobcov cementu a kameniva

Bratislava, november 2016


Hlavné oblasti činnosti asociácie

 • spoločné úsilie na podporu rozvoja výroby transportbetónu na Slovensku
 • podpora výroby transportbetónu v oblasti technickej, ekologickej a v oblasti normotvornej
 • spoločné riešenie problematiky životného prostredia
 • presadzovanie etického „Kódexu pri výrobe betónu“ (dodržiavanie zákonov pri zriaďovaní a prevádzke betonárne)
 • zastupovanie záujmov výrobcov transportbetónu pri spolupráci s orgánmi štátnej správy

Spolupráca s ERMCO

SAVT spolupracuje s Európskou organizáciou výrobcov transportbetónu (ERMCO) so sídlom v Bruseli a má zastúpenie v predsedníctve ERMCO. Táto spolupráca trvá už od roku 1995 a do roku 2001 sa uskutočňovala cez korešpondujúceho člena ERMCO – Holcim betón, s.r.o., Bratislava (predtým Slovbeton, s.r.o., Bratislava) – vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v SAVT. Za riadneho člena bola SAVT schválená predsedníctvom a valným zhromaždením členov (reprezentantov jednotlivých národných spoločností) ERMCO dňa 12.6.2001 na zasadaní v Berlíne. Prehlbujúca spolupráca s ERMCO bola potvdená aj 1.zasadaním Predsedníctva ERMCO na Slovensku v dňoch 12. a 13.3.2009 v Bratislave v hoteli Carlton. Vzhľadom na krízu v stavebníctve a tým nedostatok fin.prostriedkov v ročnom rozpočte bola SAVT nútená ku koncu roku 2014 ukončiť svoje členstvo v ERMCO. Ďalej sa však s ERMCO udržujú kontakty na korešpondenčnej báze.


Z činnosti SAVT

Na domácej pôde sa SAVT venuje hlavne kvalite vyrábanej produkcie, spolupracuje so skúšobnými ústavmi a snaží sa účasťou v technických normalizačných komisiách ovplyvňovať tvorbu noriem a predpisov, ktoré sa budú vzťahovať na TB (jej členovia sú členmi TK5 pre betón pri ÚNMS v Bratislave). Od roku 1995 pravidelne každé dva roky organizuje odbornú konferenciu „BETÓN 200…“, ktorá je miestom pre výmenu skúseností výrobcov transportbetónu, oboznámenie sa s najnovšími poznatkami vedy a výskumu a tiež pre stretnutie s výrobcami zariadení pre výrobu a dopravu transportbetónu. Od r. 2000 organizuje pravidelne raz ročne (od roku 2012 pravidelne raz za 2 roky) vzdelávací odborný seminár určený hlavne pre technológov výroby transportbetónu v podnikoch – nazvaný „VÝROBA BETÓNU 200…“, kde oboznamuje týchto priamych výrobcov transportbetónu s novými poznatkami z oboru technológie výroby betónu a s novými predpismi a normami.


Orgány spoločnosti

Spoločnosť sa riadi Stanovami, ktoré boli naposledy upravené a schválené v r. 2019. Hlavnými orgánmi spoločnosti je Zhromaždenie členov a prezídium. Riadnymi členmi asociácie môžu byť spoločnosti , ktoré sú činné v oblasti výroby transportbetónu a spĺňajú požiadavky na kvalitu vyrábaného betónu (všetky vyrábané druhy betónov musia preukázať zhodu s požiadavkami príslušných noriem) a spoločnosti vyrábajúce prísady do betónu. Pridruženými členmi môžu byť inštitúcie, spoločnosti alebo osoby, ktoré podporujú snaženia Asociácie.


Zhromaždenie členov

Pozostáva zo zástupcov členských organizácií a je najvyšším orgánom spoločnosti:


Výkonný tajomník

Výkonný tajomník: Ing. Pavol Kňaze, CSc.


Predstavitelia asociácie – prezídium SAVT

Prezídium je štatutárnym, výkonným a reprezentatívnym orgánom spoločnosti a riadi činnosť spoločnosti medzi dvoma Zhromaždeniami členov.


Komisie SAVT

Odborné komisie slúžia pre zabezpečovanie niektorých oblastí činnosti spoločnosti. V súčasnosti má SAVT tieto komisie:


Poslanie spoločnosti

Hlavným cieľom založenia spoločnosti bolo zvýšiť technologickú úroveň výroby a kvalitu vyrábaného betónu tak, aby táto spĺňala požiadavky zodpovedajúce bežnej úrovni v krajinách Európskej únie. V tomto období to bola úloha veľmi zložitá, pretože sa musela uskutočniť v období transformácie národného hospodárstva, za výrazného poklesu stavebnej činnosti. Spotreba betónu poklesla len na cca. 0,3 m3 na jedného obyvateľa. V tej dobe pretrvával vo verejnosti odpor voči betónu ako materiálu, ktorý bol výsledkom výstavby šedých obytných sídlisk v minulosti. V súčasnosti (r.2020) dosahuje spotreba na obyvateľa 0,52 m3, čo je na úrovni priemernej spotreby krajín EÚ v r. 2018 (0,6 m3), ale pod priemerom spotreby členských krajín ERMCO (r.2018 – 0,7 m3/obyvateľ)…