Dôvody, prečo sa oplatí byť členom SAVT

SAVT je profesijná organizácia najvýznamnejších výrobcov transportbetónu na Slovensku.

Medzi jej hlavné úlohy patrí:

 • Ochraňovať spoločné záujmy výrobcov transportbetónu vo všetkýchoblastiach
 • Vytvárať a presadzovať spoločné stanoviská výrobcov transportbetónu na odborné problémy, ale aj k novým legislatívnym predpisom týkajúcich sa výroby a dopravy transportbetónu
 • Spolupracovať pri tvorbe technických noriem a legislatívnych predpisov, týkajúcich sa tohto odboru a chrániť pri tom oprávnené záujmy členov
 • Presadzovať etický „Kódex pri výrobe transportbetónu“ do praxe (dodržiavanie zákonov pri výstavbe nových betonární a platných zákonov pre predaj transportbetónu)
 • Organizovať spoločné odborné akcie, semináre a školenia pre svojich pracovníkov, informovať ich o nových technológiách a strojných zariadeniach na výrobu a dopravu transportbetónu a tým zabezpečovať ich celoživotné vzdelávanie
 • Nadväzovať spoluprácu s externými tuzemskými a zahraničnými odbornými inštitúciami
 • Organizovať podporu informovanosti našich odberateľov, architektov, projektantov a aj ostatnej technickej verejnosti o prednostiach používania betónu, o jeho vhodnosti z hľadiska využívania miestnych zdrojov a nízkeho vplyvu na životné prostredie; pre tento účel vydávať a rozširovať potrebné publikácie
 • Vykonávať marketingové aktivity pre propagáciu betónu a podporovať použitie betónu, ako ekologického materiálu
 • Podporovať výskum a vývoj v oblasti transportbetónu
 • Sledovať zmeny vstupov a spoločne riešiť ich dopady na výrobu transportbetónu a pritom chrániť záujmy výrobcov transportbetónu
 • Podporovať všetky aktivity pre zvýšenie kvality vyrábaného betónu na Slovensku a pre zlepšenie služieb našim zákazníkom
 • Aktívne spolupracovať s profesionálnymi zväzmi výrobcov cementu a kameniva

Bratislava, november 2016