Hlavné oblasti činnosti asociácie

  • spoločné úsilie na podporu rozvoja výroby transportbetónu na Slovensku
  • podpora výroby transportbetónu v oblasti technickej, ekologickej a v oblasti normotvornej
  • spoločné riešenie problematiky životného prostredia
  • presadzovanie etického „Kódexu pri výrobe betónu“ (dodržiavanie zákonov pri zriaďovaní a prevádzke betonárne)
  • zastupovanie záujmov výrobcov transportbetónu pri spolupráci s orgánmi štátnej správy
  • organizovanie odborných akcií – konferencii o transportbetóne, odborných seminárov a školení pre pracovníkov z oblasti transportbetónu
  • spolupráca s ERMCO a podpora jej činnosti
  • vytváranie podmienok pre zlepšenie služieb zákazníkom
  • výmena skúsenosti a poznatkov z oblasti marketingu transportbetónu
  • aktívna spolupráca so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), záujmovými združeniami výrobcov cementu a kameniva, výrobcami prísad do betónu a skúšobnými organizáciami