Z činnosti SAVT

Na domácej pôde sa SAVT venuje hlavne kvalite vyrábanej produkcie, spolupracuje so skúšobnými ústavmi a snaží sa účasťou v technických normalizačných komisiách ovplyvňovať tvorbu noriem a predpisov, ktoré sa budú vzťahovať na TB (jej členovia sú členmi TK5 pre betón pri ÚNMS v Bratislave). Od roku 1995 pravidelne každé dva roky organizuje odbornú konferenciu „BETÓN 200…“, ktorá je miestom pre výmenu skúseností výrobcov transportbetónu, oboznámenie sa s najnovšími poznatkami vedy a výskumu a tiež pre stretnutie s výrobcami zariadení pre výrobu a dopravu transportbetónu. Od r. 2000 organizuje pravidelne raz ročne (od roku 2012 pravidelne raz za 2 roky) vzdelávací odborný seminár určený hlavne pre technológov výroby transportbetónu v podnikoch – nazvaný „VÝROBA BETÓNU 200…“, kde oboznamuje týchto priamych výrobcov transportbetónu s novými poznatkami z oboru technológie výroby betónu a s novými predpismi a normami.

Z toho čo sa podarilo za posledné roky v oblasti transportbetónu dosiahnuť treba spomenúť zmenu postoja verejnosti k stavbám z betónu. Monolitický betón sa začal široko uplatňovať a mnohé esteticky vydarené realizácie stavieb z tohto betónu, nakláňajú váhy dôvery verejnosti v prospech monolitického betónu. Darí sa postupne prenášať výrobu transportbetónu od stavebných organizácii k špecializovaným výrobcom transportbetónu, čo prináša vyššiu kvalitu, výrazne zlepšuje poskytovaný servis a zlacňuje výrobu transportbetónu (čo samozrejme prináša každá opakovaná sériová výroba vo väčších množstvách a špecializovaná výroba). Boli postavené nové moderné betonárne a vykonala sa modernizácia starších betonárni. I keď tento proces nie je ešte ukončený, dosiahol sa výrazný pokrov v porovnaní so situáciou spred 10-mi rokmi. V poslednom období sa SAVT zameriava i na vydávanie aktuálnych malých publikácii za účelom podpory predaja betónu, ale hlavne pre oboznámenie projektantov a stavebných firiem s revidovanou európskou normou pre betón STN EN 206, ďalej pre prácu s betónom za nízkych a vyšších teplôt a tiež oboznámenie so správnymi postupmi pri ukladaní, zhutňovaní a ošetrovaní betónu. Vykonáva sa tiež propagácia samozhutniteľného betónu a pohľadového betónu, ako najnovšej technológie v oblasti betónu.

Cieľom všetkého úsilia členov je dosiahnuť väčšiu spokojnosť našich zákazníkov a napomáhať pri realizácii nových, moderných stavieb spĺňajúcich i náročné estetické požiadavky investorov. Členovia spoločnosti sú pripravení spĺňať i náročné požiadavky zahraničných investorov a stavebných firiem, ktoré prichádzajú v posledných rokoch na náš trh a zabezpečovať tým výrobu betónu na európskej úrovni.