Životné prostredie

11
okt
2011

V roku 2004 bolo po vyhlásený 1.ročník „Súťaže o najekologickejšiu betonáreň“. Na prvých 3 miestach sa umiestnili: Ladce Betón s.r.o., Bratislava CB Bratislava, VSH, Turňa n/B., CB Poprad a Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, CB Bratislava-Žabí majer. Na kongrese ERMCO v Helsinkách v júni 2004 boli týmto 3 slovenským betonárňam po prvý krát v histórii udelené […]

07
okt
2011

– „Betón a starostlivosť o životné prostredie“, publikácia vydaná SAVT, 2009.– „Betonárny a životní prostředí“ – publikácia vydaná Zväzom výrobcov betónu ČR.– „Betonáreň a životné prostredie“ vydaná spoločnosťou BetónRácio.– prednáška Ing. M.Račeka, predsedu komisie pre živ. prostredie pri SAVT: „Betonáreň a životné prostredie“ na konferencii „BETÓN 2005“, október 2005 (kópia prednášky je dostupná na SAVT) […]

07
okt
2011

Problémy ochrany životného prostredia v stavebníctve Publikácia je zameraná na analýzu rizík znehodnocovania životného prostredia a oboznámenie sa so značnými zmenami v environmentálnej legislatíve v súvislosti s jej približovaním sa k legislatíve EÚ. Ďalej sú definované niektoré aktuálne globálne problémy ochrany životného prostredia. Environmentálna príručkaPublikácia je zameraná na rizikové aspekty ochrany a tvorby životného prostredia […]

07
okt
2011

Výroba transportbetónu je činnosť ktorá má vo všeobecnosti malý vplyv na životné prostredie. Napriek tomu je potrebné venovať tejto oblasti patričnú pozornosť, pretože pri nedostatočnej starostlivosti pri množstve činností súvisiacich s výrobou betónu, môže prísť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.V dobre udržiavaných betonárňach sú hlavné oblasti vplyvov na životné prostredie pod neustálym dohľadom. Najdôležitejšie […]