Charakteristika výroby transportbetónu

Výroba transportbetónu v tomto priemysle sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých výrobných závodoch, čo často zvádza k nesprávnemu názoru, že výrobný proces je jednoduchý a netreba mu venovať väčšiu pozornosť. Okrem toho tieto výrobné závody nazývané centrálne betonárne sú pravidelne rozptýlené po celej krajine a ich väčšia koncentrácia je len vo väčších mestách. Výrobok – čerstvý betón je v nezatvrdnutej forme dopravovaný na miesto spotreby – stavenisko, kde je pripravený pre uloženie do debnenia a po zatvrdnutí je spravidla hlavnou nosnou časťou stavebných konštrukcií. Priemysel transportbetónu je veľkým profesionálnym výrobným odvetvím, ktoré je dôležitou súčasťou stavebníctva a v Európe dodáva a dopravuje spravidla viac ako 60% všetkého betónu zabudovaného v stavbách.

Čerstvý betón zostáva v spracovateľnom stave len krátku dobu od 1 hodiny po max. niekoľko hodín po zamiešaní, preto musí byť dopravený na stavenisko čo najrýchlejšie a preto môže byť spravidla dopravovaný len na krátke vzdialenosti – max. na niekoľko desiatok kilometrov. Priemysel transportbetónu je svojim charakterom lokálny priemysel a predstavujú ho malé a stredné podniky. Na Slovensku je v súčasnosti celkový počet aktívnych centrálnych betonárni v rozmedzí cca. 300. Postupne dochádza k vytváraniu sieti centrálnych betonárni u veľkých výrobcov transportbetónu. Ale aj u najväčších výrobcov transportbetónu na Slovensku celkový počet jednou spoločnosťou riadených centrálnych betonární je v rozmedzí 15 – 25. Prehľad o výrobe transportbetónu a o rozdelení výroby medzi veľkých a malých výrobcov je uvedený v časti „“Výroba““.


Požiadavky na betón sú dané pri návrhu betónových konštrukcií projektantom za použitia príslušných európskych noriem. Pre betóny je to hlavne STN EN 206. Požiadavky projektanta stanovené s prihliadnutím na príslušné normy sú tiež základom pre uzavretie odberateľsko-dodávteľských zmlúv medzi odberateľom dodávateľom betónu.

Hlavnými odberateľmi transportbetónu sú súkromné stavebné spoločnosti rôznej veľkosti (od najmenších až po najväčšie). Priemysel transportbetónu zabezpečuje zákazníkovi pravidelné, spoľahlivé dodávky kvalitného betónu pripraveného na uloženie do stavebnej konštrukcie na stavenisku. Zabezpečuje tiež pre finálne výrobky, resp. stavebné konštrukcie zákazníka očakávanú kvalitu, bezpečnosť a trvanlivosť za predpokladu, že zákazník na stavbe zabezpečí požadovanú úroveň spracovania betónu (správne uloženie betónu do konštrukcie, dostatočné zhutnenie betónu a požadované následné ošetrovanie betónu).