Doporučená literatúra

– „Betón a starostlivosť o životné prostredie“, publikácia vydaná SAVT, 2009.
– „Betonárny a životní prostředí“ – publikácia vydaná Zväzom výrobcov betónu ČR.
– „Betonáreň a životné prostredie“ vydaná spoločnosťou BetónRácio.
– prednáška Ing. M.Račeka, predsedu komisie pre živ. prostredie pri SAVT: „Betonáreň a životné prostredie“ na konferencii „BETÓN 2005“, október 2005 (kópia prednášky je dostupná na SAVT)
– Ing.S.Juráček, TSÚS, n.o., Bratislava: „Požiadavky na manažérsky systém podľa ISO 14 001 a OHSAS 18 0001 u výrobcu betónu“, Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2007“
– Ing.J.Blažová, Ambiente SK, s.r.o., Trnava „Ekologické aspekty výroby betónu“
– „Betonáreň a starostlivosť o životné prostredie“, vydala SAVT, 2009 (dostupná u členov SAVT)
– „Príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (pre betonárne)