ERMCO Kontrolný audit z hľadiska životného prostredia

Európska asociácia výrobcov transportbetónu (ERMCO) je federáciou národných asociácií výrobcov transportbetónu v Europe. Existuje na podporu záujmov a na udržiavanie štandartnej úrovne priemyslu výroby transportbetónu v Európe a podporu záujmov všetkých troch strán: svojich členov, svojich zákazníkov a obecne záujmov európskeho stavebníctva. Bola založená v roku 1967 a v súčasnosti ERMCO združuje 24 členských štátov.
V spolupráci s ďalšími priemyselnými partnermi priemyslu betónu sa ERMCO snaží napomáhať rozvoju a používaniu riešení z betónu pre navrhovanie a zhotovovanie stavebných konštrukcií, založených na európskych smerniciach a normách. ERMCO si je zvlášť vedomé rozsiahlych požiadaviek na priemysel celkove, aby tento prijal opatrenia a zodpovedne pristupoval k otázkam vzťahujúcim sa k ochrane životného prostredia a k stavbe betonární zodpovedajúcich trvale udržateľnému rozvoju. ERMCO vždy podporovalo pozitívny prístup k definícii vhodných kontrol ochrany životného prostredia v rámci obecných požiadaviek na výrobu čerstvého betónu.
V roku 1994 ERMCO vydalo prvé vydanie Smerníc pre prípravu kontrolného listu pre audit centrálnych betonární z hľadiska životného prostredia. Tým, že sa tieto smernice preložili a boli prijaté v celej Európe, stali sa hlavným nástrojom v priemysle transportbetónu na meranie chovania sa z hľadiska ochrany životného prostredia.