ERMCO Smernica pre odpadovú vodu

Je bežnou praxou v priemysel transportbetónu, že na konci dňa sa starostlivo čistí vnútrajšok bubnov domiešavačov na prepravu betónu za použitia až 3000 litrov vody. V celej Európe sa tiež bežnou praxou stalo ukladanie tejto výplachovej vody na staveniskách, skládkach odpadov alebo do výplachových jám na centrálnych betonárňach. Dostupnosť skládok odpadov pre ukladanie výplachovej vody z domiešavačov sa však drasticky znížila, keď sa uplatnili požiadavky Smernice o skládkach odpadov (Smernica Európskej rady 1999/31/EC). Ako reakcia na toto zníženie, väčšina betonární vyvinula rôzne technické postupy na spracovanie vlastných výplachových vôd (vznikajúcich pri prevádzke betonárne).