Kruhové objazdy

Dopravné stavby z betónu
Betón sa historicky osvedčil ako nenahraditeľný materiál pri výstavbe dopravných stavieb. Ak výstavbu niektorých dopravných stavieb si dnes už bez betónu ani nevieme predstaviť (napr. výstavbu mostov), v iných oblastiach má betón konkurenciu v použití asfaltu ako spojivového materiálu (sú to predovšetkým vozovky a ostatné dopravné stavby). Betónové kryty vozoviek preukazujú aj pri zvlášť vysokých nárokoch dlhú životnosť. Náklady na ich zhotovenie sú konkurencieschopné, náklady na ich údržbu sú mierne a vzhľadom na možnosť ich budúcej recyklácie sú výhodne aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Široké je využitie betónových krytov vozoviek vo viacerých susedných krajinách, akými sú Rakúsko, Česká republika a Nemecko. Na Slovensku v poslednom období zatiaľ nedošlo k širšiemu využívaniu betónových krytov pri výstavbe diaľnic a vysokorýchlostných ciest, čo súvisí najskôr s tradíciou výstavby asfaltových krytov vozoviek na Slovensku v minulosti v dôsledku prebytku lacného asfaltu na Slovensku, spôsobenú existenciou závodu Slovnaft a rafináciou ropy v tomto závode, kde asfalt vznika ako sprievodný produkt (čo už nie je pravda pri moderných metódach spracovania ropy, pri použití ktorých už asfalt nevzniká). Dnes už nemožno hovoriť o asfalte ako o lacnom produkte, ktorého je nadbytok (v súčasnosti sa musí dovážať), tradícia zhotovovania asfaltových krytov vozoviek avšak naďalej pretrváva.

Dopravné stavby zhotovované z betónu
Okrem využívania betónových krytov na diaľniciach a vozovkách všetkých druhov ciest sa vo svete čoraz viac betón využíva aj pri výstavbe betónových stavebných konštrukcií na vysokozaťažených dopravných plochách a aj u komunálnych cestných stavieb. Ide pritom predovšetkým o nasledovné konštrukcie:

  • kruhové objazdy,
  • jazdné pruhy (a zástavky) autobusov a trolejbusov vysokozaťažených mestských komunikácií
  • vysoko zaťažené mestské križovatky

Krajiny, ktoré sa stali priekopníkmi v tejto oblasti sú Rakúsko a Nemecko, kde aj pri výstavbe nových kruhových objazdov na cestách, ako aj pri rekonštrukcii a obnove kruhových objazdov na starších cestách sa vo veľkej miere využíva ako základný materiál betón – hlavne z dôvodu dlhej životnosti takýchto betónových objazdov, napriek ich vysokému zaťaženiu hustou dopravou.

Prednosti využitia betónu pri výstavbe kruhových objazdov a vybraných častí mestských komunikácií
Stúpajúce dopravné zaťaženie a hustota dopravy na našich cestách vyžaduje trvanlivé kryty vozoviek s dlhou dobou životnosti, aby tak v čo najmenšom počte vznikali narušenia dopravy a tým zápchy z dôvodov opravy vozoviek a ďalších dopravných stavieb, akými sú aj kruhové objazdy, vysokozaťažené križovatky, zástavky a jazdné pruhy autobusov a trolejbusov v mestách. Betón je materiál priaznivý pre životné prostredie, pretože sa vyrába z minerálnych východiskových materiálov a po ukončení životnosti danej betónovej konštrukcie, betón môže byť recyklovaný, t.j. rozdrvený a znovu využitý k výrobe nového betónu.

Povrchové plochy betónových komunikačných plôch, vozoviek aj obslužných plôch môžu byť zhotovené tak, že zmierňujú ich hlučnosť pri prejazde vozidiel po týchto plochách a tiež môžu byť zhotovené s drsným a trvácnym povrchom. Dnes sa dáva prednosť hluk znižujúcim a drsným povrchom krytov vozoviek a znovu využitie materiálu už postavených cestných stavieb získava na význame. Preto musia byť primerane v úvahu brať ohľady na náklady na nosiče užitočného zaťaženia a používateľov ciest, ako aj na hospodárnosť spevnenia vozovky pri plánovaní stavebných opatrení a voľbu stavebného materiálu. Betónové konštrukcie sú vo veľkej miere vhodné pre splnenie všetkých týchto požiadaviek. Pozitívny vedľajší efekt je pritom aj podstatne svetlejšia farba dopravných stavieb zhotovených z betónu v porovnaní s konštrukciami zhotovenými za použitia asfaltu a tým ich zvýšená vnímateľnosť (t.j. rýchlejšie spozorovanie výskytu kruhového objazdu za večerného šera). Betón sa preukazuje ako zvlášť vhodný materiál pri vysokých nárokoch na dlhú životnosť. Náklady na zhotovenie dopravných stavieb (konštrukcií) z betónu sú porovnateľné s nákladmi na zhotovenie týchto stavieb z asfaltu. Náklady na ich údržbu sú mierne a pri zohľadnení životného cyklu, sú to v súčasnosti hospodárne stavebné konštrukcie. Aktuálne sa budú čoraz viac realizovať betónové stavebné konštrukcie na vysokozaťažených dopravných plochách aj na komunálnych cestných stavbách. Tu sú to predovšetkým kruhové objazdy, jazdné pruhy pre autobusy, oblasti križovatiek, zástavky autobusov a trolejbusov.

V mestách sme často svedkami výskytu deformácií u vozoviek zhotovených za použitia asfaltu, ktoré vznikajú vplyvom vyšších teplôt a vysokého zaťaženia vozoviek na križovatkách, tak ako je to vidieť na nasledujúcom obrázku (sú už nebezpečné pre vozidlá s nízkym podvozkom).

Pokračovanie v priloženom dokumente