Obsah konferencie Betón 2019

Dátum konania 3. – 4.10.2019

Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.


V úvode konferencie prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing.P.Kováčik, PhD, MBA informoval účastníkov konferencie o súčasnom stave slovenského stavebníctva a predpokladoch jeho vývoja v najbližších rokoch. Tajomník SAVT Ing. P.Kňaze, CSc. informoval o činnosti 2 komisií pôsobiacich pri Európskej asociácie výrobcov transportbetónu (ERMCO) a zástupca SVB ČR Ing.M.Števula, PhD. porovnal vybrané ukazovatele výroby transportbetónu v ČR s ukazovateľmi členov ERMCO. Prezentované boli tiež vybrané prednášky z nedávno konaného 18.kongresu ERMCO.
Tento ročník konferencie sa venoval v súčasnosti často diskutovanej problematike modulu pružnosti betónu a vplyvu technológie betónu na jeho hodnoty. K tejto problematike vydala SAVT malú odbornú publikáciu, ktorej autormi sú Prof.R.Hela, CSc a Ing. K.Křížová, PhD. (túto publikáciu dostali všetci účastníci konferencie). Šéfredaktorka časopisu BETON predstavila špeciálne číslo tohto časopisu venované propagácii stavieb z betónu.
Vzhľadom na fakt, že po dlhšej dobe bola v roku 2019 znovu na Slovensku realizovaná výstavba vozovky s cementobetónovým krytom (cesta Malacky – Rohožník), boli znovu pripomenuté prednosti a celková ekonomická výhodnosť použitia betónových vozoviek. Tiež bola podaná informácia o realizácii spomínanej vozovky. Zaujímavé prednášky boli prednesené aj z výstavby ďalších významných stavieb na diaľniciach Slovenska, pretože sme v súčasnosti svedkami skutočne ojedinelých a pozoruhodných stavieb (napr. tunel Ovčiarsko, diaľnica D1 Budimír – Bidovce, výstavba D4R7). Prednášatelia uviedli novinky uplatnené na týchto stavbách a často nevídaný veľký objem betonovaných konštrukcií za rôznych, často veľmi nevýhodných klimatických podmienok.
Uviedli sa aj najnovšie poznatky z výskumu špeciálnych druhov betónov (napr. betóny určené do prostredia XM), praktické poznatky s prevzdušneným betónom, ako aj poznatky z použitia samozhutniteľného betónu pri výrobe prefabrikátov. Sledovali sa tiež možnosti redukcie objemových zmien u betónu a použitia špeciálnych emulzií na zvýšenie odolnosti betónu pri súčasnom pôsobení mrazu a chemických rozmrazovacích látok. Pozornosť sa tiež venovala objektívnemu hodnoteniu pórovitosti povrchov pohľadových betónov a aj aplikácii technológie „bielej vane“ pri výstavbe malých rezidenčných stavieb.
Účastníci konferencie boli oboznámení aj s tým, čo čaká stavebníctvo v budúcnosti – problematika „Industry 4.0“ a tiež so systémom „Concremote, ktorý je už predzvesťou toho, čo nás v budúcnosti očakáva. Prednesené boli poznatky z diagnostiky 100 ročného mosta chráneného nízko permeabilnou krycou vrstvou.
Uviedli sa aj novinky z oblasti kameniva (revízie TKP; nové trendy v úprave frakcie 0/4 mm, vplyv druhu kameniva na konzistenciu betónu).
Prezentované boli aj prednášky venované ľahkému betónu z dôvodu, že na tejto konferencii bola vyhodnotená SAVT-om vyhlásená súťaž o najpevnejší ľahký betón (víťazný kolektív z VUT v Brne pod vedením prof.R.Helu, CSc vyrobil betón s pevnosťou až 58 MPa, pri objemovej hmotnosti betónu – 1590 kg/m3). Vyhodnotila sa tiež súťaž o najlepšiu fotografiu zo stavieb, kde dodávajú betón členovia SAVT (vybrané fotografie sú použité ako ilustračné fotografie k tejto informácii o konferencii).
Na konferencii vystúpili zástupcovia viacerých firiem, ktorí prezentovali svoje nové výrobky v oblasti mechanizácie pri výrobe a doprave betónu.