Publikácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Problémy ochrany životného prostredia v stavebníctve
Publikácia je zameraná na analýzu rizík znehodnocovania životného prostredia a oboznámenie sa so značnými zmenami v environmentálnej legislatíve v súvislosti s jej približovaním sa k legislatíve EÚ. Ďalej sú definované niektoré aktuálne globálne problémy ochrany životného prostredia.

Environmentálna príručka
Publikácia je zameraná na rizikové aspekty ochrany a tvorby životného prostredia v jednotlivých výrobných odvetviach rezortu stavebníctva a uvádza príslušnú platnú legislatívu k príslušnej problematike. Zámerom publikácie je prispieť k tomu, aby sa zodpovední pracovníci postupne začali pozerať na problémy ochrany životného prostredia vo výrobnom procese ako na niečo, k čomu pristupujeme dobrovoľne a aktívne v záujme zachovania zdravého životného prostredie aj pre ďalšie generácie.

Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva
Publikácia oboznamuje so zavádzaním noriem STN ISO radu 14 000. Podrobne analyzuje jednotlivé prvky systémov environmentálneho manažérstva a legislatívu súvisiacu s uvedenou problematikou.

Uvedené publikácie je možné získať na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.