Sprievodca technickými vlastnosťami betónu

Pri návrhu betónových konštrukcií inžinieri používajú určitý počet mechanických vlastností betónu, ktoré sú spravidla súčasťou požiadaviek na betón. Používajú sa pritom predpokladané (bezpečné) hodnoty, ktoré sú často odvodené od pevnosti v tlaku používanej pre navrhovanie.
Časť 3 Eurokódu 2, EN 1992-1-1 jednotným spôsobom zhrňuje tieto technické vlastnosti. Obecne sa predpokladá, že tieto mechanické vlastnosti závisia na priemernej pevnosti v tlaku, ktorá sa predpisuje hodnotou charakteristickej pevnosti, plus 8 MPa. Hodnoty vlastností sa vypočítavajú z priemernej pevnosti v tlaku. V tomto ohľade (výpočet hodnôt založený na predpísanej charakteristickej pevnosti) sa Eurokód nelíši od minulých prístupov k technickým vlastnostiam. Eurokód tiež v každom prípade uvádza, ako sa majú vypočítať hodnoty vlastností v rôznom veku betónu.