Zhrnutie obsahu konferencie „BETÓN 2021“

Štrnásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 1995, sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.

V úvode konferencie prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing.P.Kováčik, PhD, MBA informoval účastníkov konferencie o súčasnom stave slovenského stavebníctva a predpokladoch jeho vývoja v najbližších rokoch. Prezident SAVT Ing. Andrej Hrabovský pripomenul 25. výročie založenia SAVT, k tomuto výročiu vydala SAVT publikáciu popisujúcu jej činnosť počas 25 rokov (autorom je Ing.P.Kňaze, CSc.). Pri tomto významnom výročí boli ocenené aj 4 spoločnosti, ktoré najviac podporovali odborné podujatia SAVT počas týchto 25 rokov:

Danucem Slovensko, a.s., Rohožník (predtým CRH Slovensko)
KOLEX, s.r.o., Nitra
STACHEMA Bratislava, s.r.o., Bratislava
SCHWING Stetter Ostrava, s.r.o., Ostrava
Tento ročník konferencie sa venoval z veľkej časti podpore ochrany životného prostredia a spôsobom ako znížiť uhlíkovú stopu pri výrobe betónu. Veľká pozornosť bola tiež venovaná aplikácií nového druhu betónu – priepustného betónu, ktorý umožňuje presakovanie vody do podložia a tým zabraňuje vzniku prudkých prívalov vody z betónových plôch pri dažďoch. K tejto problematike vydala SAVT malú odbornú publikáciu, ktorej autorom je Ing. M. Kováč, PhD a kol. (obidve zmienené publikácie dostali všetci účastníci konferencie a sú dostupné aj na SAVT). Tajomník Zväzu výrobcov cementu SR – Ing.R.Mackovič informoval účastníkov konferencie o cestovnej mape CEMBUREAU – „Ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050“. Boli prednesené prednášky zaoberajúce sa konštrukčnými systémami betónových plôch pre hospodárenie s dažďovou vodou, vodopriepustnými dlažobnými prvkami a tiež využívaním regionálnych surovín na výrobu priepustných betónov. Účastníci konferencie dostali tiež informáciu o stave využívania recyklovaného kameniva na výrobu betónu v ČR.

Vzhľadom na fakt, že sa očakávajú významné zmeny pri výrobe cementov presadzovaním výroby cementov s menším obsahom slinku (ktoré majú menšiu uhlíkovú stopu) boli podané informácie o priebehu výskumu v tejto oblasti a aj o praktických výsledkoch skúšok s týmito cementami.

Zaujímavé prednášky boli prednesené aj z výstavby významných stavieb na diaľniciach Slovenska, pretože sme v minulých rokoch boli svedkami skutočne ojedinelých a pozoruhodných stavieb (napr. ďalší most ponad Dunaj, ukončovanie výstavba D4R7, diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, rekonštrukcia letiska v Bratislave). Prednášatelia uviedli nové postupy aj prístupy uplatnené na týchto stavbách a často výnimočne ťažké podmienky realizácie stavieb za veľmi nevýhodných klimatických podmienok. Zaujímavé boli aj poznatky z použitia systému CONCREMOTE pri meraní priebehu teplôt v masívnej základovej doske prvého slovenského mrakodrapu

Uviedli sa aj najnovšie poznatky z výskumu špeciálnych druhov betónov (napr. ťažký betón, penobetón, cementové liate podlahy), ale tiež praktické poznatky z použitia penobetónu. Predniesli sa tiež možnosti použitia špeciálne ekologickej emulzie na hydrofóbnu impregnáciu betónu a využitia inovatívnych prísad, potláčajúcich vplyv ílovitých materiálov v kamenive. Pozornosť sa tiež venovala novým informačným modelom stavieb a ich základnému deleniu podľa LOD u betónových konštrukcií.

Účastníci konferencie boli oboznámení aj o hľadaní zdrojov rozpínavých látok v štruktúre betónu vozoviek, o rýchlosti pohlcovania vody betónom a o vplyvu druhu rozptýlenej výstuže na vlastnosti betónu pri vysokých teplotách.

Prezentované boli aj prednášky venované otázkam skúšok na starých betónových konštrukciách, posudzovaniu betónu a betónových konštrukcií v znaleckej činnosti a otázkam bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia pri výrobe transportbetónu.

Na konferencii vystúpili zástupcovia viacerých firiem, ktorí prezentovali svoje nové výrobky v oblasti mechanizácie pri výrobe a doprave betónu.

Zborník prednášok z konferencie je dostupný na SAVT (cena 18 €).

 

CEMBUREAU – Európska asociácia výrobcov cementu