Životné prostredie a transport betónu

Výroba transportbetónu je činnosť ktorá má vo všeobecnosti malý vplyv na životné prostredie. Napriek tomu je potrebné venovať tejto oblasti patričnú pozornosť, pretože pri nedostatočnej starostlivosti pri množstve činností súvisiacich s výrobou betónu, môže prísť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
V dobre udržiavaných betonárňach sú hlavné oblasti vplyvov na životné prostredie pod neustálym dohľadom. Najdôležitejšie oblasti sú : hluk, vibrácie, ovzdušie, nakladanie s odpadmi a všeobecný poriadok. Dôležité je aj redukovať znečistenie vody a tak zlepšovať kvalitu odvádzaných odpadových vôd.

Podrobnejšie sú uvedené body špecifikované v Ekologickom audite betonárne, ktorý sa používa aj pri vyhodnocovaní súťaže o najekologickejšiu betonáreň v rámci SAVT.
Skutočnosti hodnotené pri audite centrálnej betonárne z hľadiska životného prostredia, ale aj pri audite centrálnej betonárne z hľadiska BOZP sú na tejto webstránke v kapitole „“Dokumenty““.