Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

25. výročie založenia SAVT

V roku 2020 si Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) pripomínala štvrťstoročie svojej činnosti.

Pôvodným zámerom SAVT-u bolo využiť pripravovaný odborný seminár „Výroba betónu 2020“ tiež na pripomenutie si tohto výročia.

Žiaľ vzhľadom na pandémiu „corona“ vírusu sme boli nútení túto odbornú akciu v tomto roku zrušiť.

Preto na pripomenutie si tohto výročia, ktoré pripadá na mesiac júl sme pripravili aspoň niekoľko krátkych informácií zo štvrťstoročnej činnosti SAVT, ktoré uvádzame v špeciálnej podkapitole našej webovej stránky „25 rokov SAVT“.

Informácie sú uvedené v nasledovných častiach:

  • Zápisnica zo zakladajúcej schôdze SAVT, konanej dňa 4.7.1995
  • Prvá prezentácia členov SAVT z roku 2000 (v anglickej verzii bola poskytnutá aj účastníkom ERMCO kongresu v Berlíne v roku 2001)
  • Informácia o činnosti SAVT pri vstupe Slovenska do Európskej únie (ktorá bola poskytnutá aj účastníkom ERMCO kongresu v Helsinkách v roku 2004)
  • Výber z publikácií vydaných SAVT-om (okrem každoročne vydávaného zborníka prednášok z odborného semináru alebo konferencie s medzinárodnou účasťou, konanom v príslušnom roku)
  • Fotografie z odborných podujatí SAVT
  • Fotografie z kongresov ERMCO a ostatných podujatí spojených s ERMCO

Na jeseň tohto roku pripravuje SAVT aj vydanie osobitnej výročnej publikácie venovanej 25 rokom činnosti SAVT (táto publikácia bude k dispozícii aj účastníkom budúcoročnej konferencie s medzinárodnou účasťou „BETÓN 2021“, ktorá sa bude konať v dňoch 6. - 8. októbra 2021 v hoteli Patria – Štrbské pleso).