Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Verejné dokumenty

Európska asociácia výrobcov transportbetónu (ERMCO) je federáciou národných asociácií výrobcov transportbetónu v Europe. Existuje na podporu záujmov a na udržiavanie štandartnej úrovne priemyslu výroby transportbetónu v Európe a podporu záujmov všetkých troch strán: svojich členov, svojich zákazníkov a obecne záujmov európskeho stavebníctva. Bola založená v roku 1967 a v súčasnosti ERMCO združuje 24 členských štátov.
V spolupráci s ďalšími priemyselnými partnermi priemyslu betónu sa ERMCO snaží napomáhať rozvoju a používaniu riešení z betónu pre navrhovanie a zhotovovanie stavebných konštrukcií, založených na európskych smerniciach a normách. ERMCO si je zvlášť vedomé rozsiahlych požiadaviek na priemysel celkove, aby tento prijal opatrenia a zodpovedne pristupoval k otázkam vzťahujúcim sa k ochrane životného prostredia a k stavbe betonární zodpovedajúcich trvale udržateľnému rozvoju. ERMCO vždy podporovalo pozitívny prístup k definícii vhodných kontrol ochrany životného prostredia v rámci obecných požiadaviek na výrobu čerstvého betónu.
V roku 1994 ERMCO vydalo prvé vydanie Smerníc pre prípravu kontrolného listu pre audit centrálnych betonární z hľadiska životného prostredia. Tým, že sa tieto smernice preložili a boli prijaté v celej Európe, stali sa hlavným nástrojom v priemysle transportbetónu na meranie chovania sa z hľadiska ochrany životného prostredia.

Tieto smernice a požiadavky boli pripravené Európskou projektovou skupinou (EPS) zahrňujúcou päť európskych federácií zameranou na podporu moderných materiálov a systémov pre dodávku a použitie betónu. Projektová skupina pre samozhutniteľný betón bola založená v roku 2004 zástupcami z:

  • BIBM The European Precast Concrete Organisation (Európska organizácia výrobcov prefabrikovaného betónu).
  • CEMBUREAU The European Cement Association (Európska asociácia výrobcov cementu).
  • ERMCO The European Ready-mix Concrete Organisation (Európska organizácia výrobcov transportbetónu).
  • EFCA The European Federation of Concrete Admixture Associations (Európska federácia výrobcov prísad do betónu)
  • EFNARC The European Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems (Európska federácia špecialistov pre stavebnú chémiu a systémy z betónu).