Články

07
okt
2011

Výroba transportbetónu v tomto priemysle sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých výrobných závodoch, čo často zvádza k nesprávnemu názoru, že výrobný proces je jednoduchý a netreba mu venovať väčšiu pozornosť. Okrem toho tieto výrobné závody nazývané centrálne betonárne sú pravidelne rozptýlené po celej krajine a ich väčšia koncentrácia je len vo väčších mestách. Výrobok […]

07
okt
2011

– „Betón a starostlivosť o životné prostredie“, publikácia vydaná SAVT, 2009.– „Betonárny a životní prostředí“ – publikácia vydaná Zväzom výrobcov betónu ČR.– „Betonáreň a životné prostredie“ vydaná spoločnosťou BetónRácio.– prednáška Ing. M.Račeka, predsedu komisie pre živ. prostredie pri SAVT: „Betonáreň a životné prostredie“ na konferencii „BETÓN 2005“, október 2005 (kópia prednášky je dostupná na SAVT) […]

07
okt
2011

Problémy ochrany životného prostredia v stavebníctve Publikácia je zameraná na analýzu rizík znehodnocovania životného prostredia a oboznámenie sa so značnými zmenami v environmentálnej legislatíve v súvislosti s jej približovaním sa k legislatíve EÚ. Ďalej sú definované niektoré aktuálne globálne problémy ochrany životného prostredia. Environmentálna príručkaPublikácia je zameraná na rizikové aspekty ochrany a tvorby životného prostredia […]

07
okt
2011

Výroba transportbetónu je činnosť ktorá má vo všeobecnosti malý vplyv na životné prostredie. Napriek tomu je potrebné venovať tejto oblasti patričnú pozornosť, pretože pri nedostatočnej starostlivosti pri množstve činností súvisiacich s výrobou betónu, môže prísť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.V dobre udržiavaných betonárňach sú hlavné oblasti vplyvov na životné prostredie pod neustálym dohľadom. Najdôležitejšie […]

05
okt
2011

Zborníky z konferencií s medzinárodnou účasťou:Konferencia „Betón 1995“Konferencia „Betón 1997“Konferencia „Betón 1999“Konferencia „Betón 2001“Konferencia „Betón 2003“Konferencia „Betón 2005“Konferencia „Betón 2007“Konferencia „Betón 2009“Konferencia „Betón 2011“Konferencia „Betón 2013“Konferencia „Betón 2015“Konferencia „Betón 2017“Konferencia „Betón 2019“Konferencia „Betón 2021“Konferencia „Betón 2023“ Zborníky z odborných seminárov:Odborný seminár „Výroba betónu 2000“Odborný seminár „Výroba betónu 2001“Odborný seminár „Výroba betónu 2002“Odborný seminár „Výroba betónu […]

04
okt
2011

SAVT pre stavebníkov pripravil komix – Dobré rady pre stavebníkov.