Verejné dokumenty

14
okt
2010

Tento dokument zohľadňuje zmeny, ktorými sa aktualizujú – menia (doplnenie, nahradenie resp. zrušenie) údaje uvedené v texte pôvodnej dokumentácie vydanej v júni 2008.Tieto zmeny zahŕňajú oblasť legislatívnu (novelizácia zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch zákonom č. 173/2008 Z. z. z 11. apríla 2008) a oblasť normalizačnú (vydanie národnej prílohy NA k norme STN […]

03
máj
2008

Dopravné stavby z betónuBetón sa historicky osvedčil ako nenahraditeľný materiál pri výstavbe dopravných stavieb. Ak výstavbu niektorých dopravných stavieb si dnes už bez betónu ani nevieme predstaviť (napr. výstavbu mostov), v iných oblastiach má betón konkurenciu v použití asfaltu ako spojivového materiálu (sú to predovšetkým vozovky a ostatné dopravné stavby). Betónové kryty vozoviek preukazujú aj […]

03
máj
2008

Je bežnou praxou v priemysel transportbetónu, že na konci dňa sa starostlivo čistí vnútrajšok bubnov domiešavačov na prepravu betónu za použitia až 3000 litrov vody. V celej Európe sa tiež bežnou praxou stalo ukladanie tejto výplachovej vody na staveniskách, skládkach odpadov alebo do výplachových jám na centrálnych betonárňach. Dostupnosť skládok odpadov pre ukladanie výplachovej vody […]

09
jan
2008

V poslednom čase sa objavuje veľa polemík o požití cementobetónových (ďalej CB) vozoviek na diaľnice a rýchlostné cesty. V SR sa okrem tunelových objektov tieto vozovky nepoužívajú. Vychádza sa pritom z poznatkov spred cca 20 – 30 rokov, kedy používanie asfaltobetónových (ďalej AB) vozoviek bolo jednoznačne výhodnejšie (lacnejšie, bežne používaná technológia, rýchlosť výstavby, použitie pre […]

21
okt
2007

Pri návrhu betónových konštrukcií inžinieri používajú určitý počet mechanických vlastností betónu, ktoré sú spravidla súčasťou požiadaviek na betón. Používajú sa pritom predpokladané (bezpečné) hodnoty, ktoré sú často odvodené od pevnosti v tlaku používanej pre navrhovanie.Časť 3 Eurokódu 2, EN 1992-1-1 jednotným spôsobom zhrňuje tieto technické vlastnosti. Obecne sa predpokladá, že tieto mechanické vlastnosti závisia na […]

16
máj
2007

Európska asociácia výrobcov transportbetónu (ERMCO) je federáciou národných asociácií výrobcov transportbetónu v Europe. Existuje na podporu záujmov a na udržiavanie štandartnej úrovne priemyslu výroby transportbetónu v Európe a podporu záujmov všetkých troch strán: svojich členov, svojich zákazníkov a obecne záujmov európskeho stavebníctva. Bola založená v roku 1967 a v súčasnosti ERMCO združuje 24 členských štátov.V […]